bg-slider

bgslider

:

CAPAIAN PANTAS

CAPAIAN PANTAS

Tanggungjawab & Fungsi Jabatan

Tanggungjawab Jabatan Perhutanan Negeri 

 • Menasihat Pihak Berkuasa Negeri dalam pentadbiran sumber hutan untuk penghasilan pendapatan yang optimum

 • Bertindak sebagai agensi pelaksana dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang perhutanan; dan

 • Mengurus sumber hutan sejajar dengan konsep pengurusan secara berkekalan.

Fungsi Jabatan

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berfungsi sebagai satu Jabatan profesional dan teknikal yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memberi nasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri di dalam hal ehwal pentadbiran dan pengurusan hutan. Secara khususnya fungsi Jabatan Perhutanan Negeri Kedah ialah:-

 • Melaksanakan amanah Pihak Berkuasa Negeri dalam mentadbir dan mengurus sumber hutan negeri dengan konsep Pengurusan Hutan Secara Berkekalan supaya dapat memberi faedah-faedah sosial, ekonomi dan alam sekitar yang bersih kepada rakyat.
 • Bertindak sebagai agensi pelaksana dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan perhutanan.
 • Bertindak sebagai agensi yang melaksanakan usaha-usaha pembangunan, pemulihan dan menghutan semula melalui amalan silvikultur yang sempurna supaya dapat mengeluarkan hasil yang tinggi.

Dalam organisasi ini, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah dibahagikan kepada Unit-unit yang mempunyai fungsi khusus masing-masing seperti berikut:-

 • Menjalankan penguatkuasaan Undang-Undang Hutan sepertimana yang dikehendaki oleh Akta Perhutanan Negara 1984 dan Enakmen Industri Berasaskan Kayu 1985 serta Kaedah-Kaedah dan Peraturan-peraturan berkaitan.
 • Menjalankan kerja-kerja risikan terhadap kesalahan dan penerokaan hutan dalam usaha mencegah pencerobohan kawasan-kawasan Hutan Simpanan Kekal.

Unit Penguatkuasaan (Siasatan)

 • Menyediakan kertas siasatan yang berkaitan dengan kesalahan hutan dan menjalankan pendakwaan di Mahkamah sekiranya perlu berbuat demikian

Unit Perancangan Dan Pengurusan Hutan

 • Menyediakan laporan bulanan/suku tahunan/tahunan di bawah Program Pembangunan Hutan dan mengkaji keberkesanan kos projek-projek yang telah dilaksanakan.
 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Pembangunan Hutan berasaskan program rancangan Malaysia yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan Rancangan Pengurusan Hutan serta memantau pelaksanaan Program Pembangunan Hutan dan RTRT selaras dengan kehendak Kup Tahunan yang diluluskan.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah dan Kertas-kertas kerja yang diperlukan oleh Jabatan.
 • Menjalankan dan memantau projek-projek khusus seperti kajian tumbesaran, Kajian Tadahan Air, Tanaman Herba Ubatan, Inventori Pre-F/Inventori Hutan Nasional dan Penandaan Pokok
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam Seksyen Pengkomputeran dan GIS supaya menepati kehendak Jabatan.

Unit Perindustrian Dan Pengusahasilan Hutan

 • Menyediakan dokumen-dokumen pelesenan berkaitan dengan Pengusahasilan Hasil Hutan dan Industri Berasaskan Hutan serta memantau aktiviti-aktiviti berkenaan supaya selaras dengan keperluan Dasar Perhutanan Negara.
 • Memantau pelaksanaan MC&I dan MS ISO 9001:2008 JPSM supaya Jabatan Perhutanan Negeri Kedah mencapai tahap yang dikehendaki.
 • Melaksanakan dan memantau projek-projek Wang Levi Kayu Kayan.
 • Mengendalikan Peperiksaan Jabatan dan aktiviti-aktiviti latihan kepada kakitangan di setiap peringkat Jabatan.

Unit Silvikultur Dan Perlindungan Hutan

 • Melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti Ladang Hutan dan Membiak biak pokok serta kegiatan Tapak Semaian dan Petak-Petak Kajian/Penyelidikan.
 • Menjalankan dan memantau projek-projek Inventori Post-F dan Rawatan Silvikultur.
 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Kumpulan Wang Pembangunan Hutan (KWPH), berasaskan program Rancangan Malaysia yang telah ditetapkan.
 • Menjalankan dan memantau projek-projek khusus seperti Hutan Tani, VJR, Simpan Bio-D, Fenologi dan EIA.
 • Menyediakan dan melaksanakan Pelan Perlindungan (Penyakit, Kebakaran: Kawalan dan Pencegahan).

Unit Hutan Lipur

 • Merancang, melaksanakan dan memantau projek Hutan Lipur yang terdapat di Negeri Kedah selaras dengan kehendak dan keperluan Kerajaan Negeri Kedah.
 • Merancang, melaksanakan dan memantau Projek Eko-pelancongan dan Hutan Masyarakat yang terdapat di Negeri Kedah selaras dengan kehendak dan keperluan Kerajaan Negeri.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan publisisti dan pengembangan seperti Muzium Perhutanan dan Pameran Jabatan Perhutanan Negeri Kedah.
 • Menganjurkan aktiviti rekreasi, ekspedisi dan ceramah perhutanan secara tetap dan berkala
 • Mencetak dan menerbitkan risalah dan bulletin perhutanan untuk edaran umum
 • Memantau projek Hutan bandar

Unit Pentadbiran Am dan Kewangan

 • Melaksanakan urusan berkaitan pentadbiran am Jabatan seperti perkhidmatan perjawatan, tindakan tatatertib dan kerjaya kakitangan.
 • Melaksanakan urusan berkaitan kewangan Jabatan seperti gaji dan elaun, anggaran mengurus tahunan, pembelian barangan dan perkhidmatan, setor dan rekod serta audit dalaman.
 • Melaksanakan urusan berkaitan kutipan hasil yang perlu diselaraskan dengan Bendahari Negeri dalam perlesenan hasil hutan dan industri berkaitan.

Unit Latihan dan Penyertaan Bumiputra

 • Menyediakan program pengembangan dan latihan bagi Jabatan, swasta dan agensi-agensi lain.
 • Menilai keperluan, latihan sumber manusia dalam aspek perhutanan di peringkat negeri.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pengusaha bumiputra yang terlibat dalam sektor perhutanan.
 • Merangka dan melaksanakan program peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan khas.
 • Melaksanakan lawatan sambil belajar dan “Kursus Sangkut” di agensi-agensi lain.

Bahagian Pejabat Hutan Daerah

Pejabat ini diketuai oleh Pegawai Hutan Daerah yang bertanggungjawab dalam pentadbiran di peringkat daerah, kawalan pengusahasilan, kutipan hasil dan penguatkuasaan undang-undang. Ianya juga bertanggungjawab di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan, pembangunan dan silvikultur di peringkat daerah. Pejabat Hutan Derah mengandungi beberapa renj hutan yang bertanggungjawab bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan dan pengusahasilan hutan yang telah ditentukan di peringkat negeri dan daerah.

Di antara fungsi-fungsi utama Pejabat Hutan Daerah adalah seperti berikut:-

Melaksanakan urusan berkaitan pentadbiran am, kewangan dan kutipan hasil Jabatan di peringkat daerah hutan.

Melaksanakan dan memantau urusan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pembangunan hutan dan operasi hutan di peringkat daerah hutan.

Melaksanakan dan memantau urusan berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang hutan di peringkat daerah hutan bagi kegiatan pengusahasilan dan industri berasaskan keluaran hutan.

Melaksanakan dan memantau urusan berkaitan pengkomputeran di peringkat daerah hutan.

Pembahagian renj mengikut daerah-daerah hutan adalah seperti berikut:-

Daerah Kedah Utara

Daerah Kedah tengah

Daerah Kedah Selatan

Renj Kubang Pasu

Renj Sg. Petani/Gurun

Renj Kulim

Renj Padang Terap

Renj Jeniang/Sik

Renj Tawar

Renj Langkawi

Renj Gulau

Renj Weng