Hari Ini

Pilih Tema

Pilih saiz

A- A A+

Pilih Bahasa

Impak Sosial, Alam Sekitar & Ekonomi

Beberapa ciri penting sosio-ekonomi Negeri Kedah dibincangkan untuk menggambarkan status sosio-ekonomi secara umum.  Ini termasuklah penduduk dan taburan penduduk bandar dan luar bandar, Keluaran Dalam Negeri Kasar, guna tenaga, perindustrian, rekreasi dan pendapatan isi rumah.  Ciri-ciri sosio-ekonomi ini memberi kesan langsung ke atas pengurusan sumber hutan di Negeri Kedah.  Jumlah penduduk di Negeri Kedah bagi tahun 1970 hingga tahun 2020 ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Jumlah Dan Anggaran Penduduk Di Negeri Kedah

Negeri Tahun
1970 ('000) 1980 ('000) 1990 ('000) 20001 ('000) 20201 ('000)
Kedah 989.5 1 120.6 1 344.6 1 660 2 358
Malaysia 10 770 13 879.4 17 925.6 22 660 32 000
Peratus Penduduk Kedah Dari Malaysia 9.2 8.1 7.5 7.3 7.4
1Anggaran

Dianggarkan penduduk di Negeri Kedah akan meningkat kepada 1.66 juta orang dalam tahun 2000 dan 2.4 juta orang dalam tahun 2020.  Purata peratus pertambahan penduduk setahun ialah 2.3 peratus. Jumlah penduduk Negeri Kedah merupakan 7.5 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia dalam tahun 1990.  Keadaan ini akan berkekalan sehingga ke tahun 2020 walaupun terdapat sedikit penurunan.

Taburan penduduk di Negeri Kedah tertumpu di luar bandar.  Dalam tahun 1980, jumlah penduduk luar bandar ialah sebanyak 86.6 peratus.  Walau bagaimanapun, perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan pertambahan pembangunan perbandaran.  Secara tidak langsung penduduk di bandar telah meningkat.  Peratus penduduk  bandar telah meningkat pada masa akan datang dalam tahun 1991 (32.5 peratus) berbanding tahun 1980 (14.4 peratus). Peratus penduduk bandar dijangka meningkat dengan bertambahnya kegiatan pembangunan ekonomi dan ini secara tidak langsung meningkatkan pembangunan perbandaran di Negeri Kedah.  Taburan penduduk mengikut daerah dan bandar dengan luar bandar ditunjukkan dalam Jadual 2.

Jadual 2:Jumlah dan Unjuran Penduduk

Daerah Bandar Tahun Peratus pertumbuhan
tahunan 1980 - 2000
1980 2000
Baling Luar bandar 115 000 120 000 0.2
Bandar Baharu Luar bandar 34 000 34 000 1
Kota Setar Alor Setar 76 000 100 000 1.4
Luar bandar 228 000 290 000 1.2
Kuala Muda Sg. Petani 49 000 79 000 2.4
Tikam Batu 4 000 14 000 6.5
Luar bandar 156 000 186 000 0.9
Kubang Pasu Jitra 15 000 41 000 5.2
Luar bandar 125 000 129 000 0.2
Kulim Kulim 29 000 54 000 3.2
Luar bandar 73 000 73 000 1
Langkawi Luar bandar 31 000 38 000 1
Padang Terap Luar bandar 45 000 61 000 1.5
Sik Luar bandar 47 000 53 000 0.6
Yan Guar Chempedak 9 000 15 000 2.6
Yan 61 000 13 000 3.9
Luar bandar 49 000 50 000 0.1
Pendang Luar bandar 82 000 91 000 0.5
Sumber : JICA (1982)

Pertambahan penduduk akan memberi kesan secara langsung kepada permintaan barangan dan perkhidmatan hutan.  Ini termasuk permintaan ke atas sumber kayu, sumber air, rekreasi, alam sekitar dan barangan bukan kayu seperti rotan dan buluh.

Jadual 3 menunjukkan Keluaran  Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi Negeri Kedah dalam tahun 1996-2005.  Daripada jadual tersebut didapati KDNK dalam tahun 1996 ialah RM 5618 juta.  Prestasi ini menggalakkan memandangkan peratus pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 1996 – 2005 adalah tinggi, berbanding dalam tempoh 1990-1995. Sumbangan terbesar ke atas KDNK Negeri Kedah ialah daripada tiga sektor utama iaitu perkhidmatan, perkilangan dan pertanian.  Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada KDNK Negeri Kedah dalam tahun 2005, iaitu sebanyak 39.3 peratus.

Pertumbuhan ekonomi Negeri Kedah telah berkembang sebanyak 9.85 peratus dalam tempoh 1996-2005.  Peratus pertumbuhan ekonomi adalah selari dengan pertumbuhan ekonomi nasional.  Prestasi ekonomi yang menggalakkan akan memberi kesan secara langsung ke atas pembangunan perhutanan di Negeri Kedah dari segi pengeluaran balak dan pemprosesan hasil kayu,  terutamanya kayu gergaji, papan lapis dan perabot.

Jadual 3  KDNK Dan Guna Tenaga 

Sektor Tahun Kadar Pertumbuhan (peratus)
1980 1985 1990 1995
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 - 1995
Pertanian 1 131 1 069 1 272 1 284.3 (1.1) 3.5 0.9
Perlombongan dan kuari 17 21 5 13.2 4.3 (28.7) 21.43
Pembuatan 181 340 759 1 839.4 13.4 17.4 19.37
Pembinaan 70 97 110 246.2 6.7 2.5 17.48
Utiliti 27 31 67 120.7 2.8 16.7 12.49
Perkhidmatan 801 961 1 405 2 268.7 3.7 7.9 10.06
Jumlah Nilai Tambah 2 227 2 519 3 618 5 772.5 2.5 7.5 9.79
KDNK pada nilai belian 2 284 2 541 3 513 5 618.0 2.1 7 9.85
Populasi ('000) 1 121 1 215 1 345 1 482.1 1.6 2.1 1.96
KDNK Per Kapita (RM) 2 038 2 092 2 612 3 791.0 5 4.8 7.73
Nisbah purata Malaysia 0.64 0.58 0.6 0.65      
Guna tenaga ('000) 366.7 413.7 458.5 529.6 2.4 2.2 2.93
KDNK/Pekerja (RM) 6 073 6 089 7 662 10 608.0 (0.05) 5.1 6.72
Sumber: KDAP, 1991-2000

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor perhutanan di Negeri Kedah ialah tahap pendapatan penduduk atau pendapatan per kapita.  Pendapatan per kapita tahun 1995 adalah sebanyak RM 3 791 seorang.  Adalah dijangkakan pendapatan per kapita akan meningkat pada masa akan datang.  Dengan peningkatan pendapatan per kapita, penggunaan barangan berasaskan kayu dan permintaan ke atas rekreasi, air, hutan bandar, pelancongan, barangan bukan kayu seperti buluh dan rotan akan juga turut meningkat.  Dalam tempoh rancangan, faktor-faktor ini akan diambil kira dan dipertimbangkan.

Jadual 4 menunjukkan pecahan guna tenaga bagi Negeri Kedah dan Malaysia dalam tahun 1990 dan 1993.  Empat sektor utama dalam mewujudkan guna tenaga ialah pertanian, perkhidmatan, perniagaan runcit dan pembuatan. Sektor pertanian merupakan sektor terpenting dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan menyumbangkan kira-kira 217 000 peluang pekerjaan kepada penduduk Negeri Kedah dalam tahun 1993. 

Jadual 4 Guna Tenaga Mengikut Sektor Pada 1990 Dan 1993

Sektor Kedah Malaysia
1990 ('000) 1993 ('000) 1990 ('000) 1993 ('000)
Pertanian 218.2 217 1 738 1 580.0
Perlombongan dan kuari 0.6 0.5 37 35.0
Pembuatan 61.4 77.5 1 333 1 766.0
Pembinaan 18.3 21.5 424 550.0
Utiliti 1.7 2 47 48.0
Pengangkutan, Simpanan dan Komunikasi 13.4 15.3 302 342.0
Perniagaan runcit, restoran, kewangan, 71.4 81.7 1 218 1 292.0
Kewangan hartanah, perkhidmatan perniagaan, dll 6 6.9 258 315.0
Kerajaan dan lain-lain perkhidmatan 72 82.3 1 329 1 082.0
Jumlah 463 505 6 686 7 410.0
Tenaga buruh 497 526 7 042.2 7 640
Pengangguran 34 21 356.2 229.7
Peratus pengangguran 6.8 4 5.01 3
Sumber : UPEN

Bilangan guna tenaga bagi sektor perhutanan dalam tahun 1995 ialah 3 514 orang.  Guna tenaga dalam sektor perhutanan di Negeri Kedah menunjukkan peningkatan sebanyak 1 113 orang berbanding pada tahun 1993.  Peningkatan ini adalah di sebabkan oleh pertambahan bilangan pekerjaan dalam industri kayu kumai.  Bilangan pekerja dalam sektor perhutanan dari tahun 1993 -1995  seperti ditunjukkan dalam Jadual 5

Jadual 5 Pekerja Dalam Sektor Perhutanan

Industri Bilangan Pekerja
2003 2004 2005
Kilang Papan 490 521 483
Papan lapis/venir 293 293 296
Kayu kumai 0 0 1 629
Pembalakan 1 200 763 708
Sektor awam1 418 398 398
Jumlah 2 401 2 975 3 514
Semenanjung Malaysia 72 138 67 964 63 865
1 Kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah